اعضای شورای مرکزی دانشکده

آقای سهیل معصومی


دانشجوی رشته پرستاری

سرکار خانم مرضیه رئیسی


دانشجوی رشته پرستاری

خانم فاطمه جهانیان


دانشجوی رشته پرستاری

خانم شیرین دخت مرادزاده


دانشجوی رشته بهداشت عمومی

سرکار خانم شقایق فرهنگیان


دانشجوی رشته پرستاری

آقای حسین نقی لو


دانشجوی رشته پرستاری

خانم مریم عیوضی


دانشجوی رشته بهداشت عمومی