معرفی کمیته

هدف از آغاز بکار و فعالیت کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی اسدآباد فراهم نمودن زمینه مناسب جهت رشد و بالندگی علمی و پژوهشی دانشجویان می باشد تا بدین وسیله دانشجویان به این باور برسند که در هر رشته و هر مقطعی که تحصیل می کنند در آینده  می بایست نیازی از نیازهای علمی جامعه را برطرف کرده و سعی و تلاش در جبران کمی ها و کاستی های پژوهشی داشته باشند.
انجام کارهای تحقیقاتی و پژوهشی در تقویت انگیزه، تسلط بر علوم، تقویت اراده و پشتکار، خود باوری دانشجویان و رفع مشکلات و معضلات اقتصادی و اجتماعی موثر می باشد، و البته مهم این است که در پایان تحصیلات خود برای جامعه مفید و  در حل مشکلات مثمر ثمر باشیم.