اعضای شورای پژوهشی

دکتر الهه عزتی


دکتری آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت

خانم عاطفه زاهدی


مربی اپیدمیولوژی

دکتر زینب مکوندی


دکتری آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت

دکتر نادیا صنیعی


دکتری کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی

خانم مینا فلاح نجفی


دانشجوی رشته پرستاری

سرکار خانم آیدا حیدری


دانشجوی رشته پرستاری

سرکار خانم محدثه عسگری


دانشجوی رشته بهداشت عمومی

Loading