شرح وظایف

  • رئیس کمیته

– نظارت بر فعالیتهای کمیته و هماهنگی بین بخشی جهت پیشبرد اهداف
– حکم انتصاب دبیر بنا به پیشنهاد شورای مرکزی
– نظارت بر حسن اجرای امور و هدایت علمی و عملی کمیته و گروههای تابعه
–  ایجاد ارتباط با اساتید و مسئولین دانشگاه در جهت اهداف کمیته
–  گزارش عملکرد کمیته به معاون آموزشی دانشگاه

  • دبیر کمیته

– انجام امور اداری و اجرایی داخلی کمیته
– اجرای مصوبات شورای مرکزی
– انتصاب مسئولین واحد های کمیته
– هماهنگی بین گروههای کمیته و نظارت بر فعالیتهای آنها
– ارائه برنامه یکساله کمیته بر اساس سیاست های شورای مرکزی
– ارائه گزارش عملکرد ۶ ماهه فعالیت های کمیته به رئیس
– پیگیری مصوبات کمیته و گزارش نتایج ان به اعضا و رئیس کمیته

  • شورای مرکزی

– تصمیم گیری در باره مسائل مربوط به کمیته و نیز موارد پیش بینی نشده در اساسنامه
– سیاستگذاری سالیانه کمیته در چهارچوب سیاست های وزارت متبوع و دانشگاه
– پیشنهاد انتخاب و تغییر دبیر به رئیس کمیته
– تعیین و نوع گروه های زیرمجموعه کمیته بر اساس شرایط دانشکده و دانشگاه
– همکاری در اجرای برنامه های تصویب شده اجرای مسئولیت های محوله از سوی دبیر کمیته و رئیس کمیته_ _

– ارائه پیشنهاد در خصوص خط مشی کلی در زمینه تحقیقات، طرح های دانشجویی و ارائه مقاله در سمینارها به دانشجویان علاقمند
– تنظیم برنامه های پژوهشی در قالب سیاستهای مصوب
– بررسی و حل مشکلات کمیته های تحقیقات دانشجویی دانشکده ها و دانشجویان در زمینه پژوهش
– انجام بررسی های لازم در مورد آیین نامه ها و خط مشی ها و همچنین ابلاغ و توزیع دستورالعمل و بخشنامه های مربوطه
– اخذ گزارش عملکرد و فعالیت های انجام شده در زمینه پژوهشی ( طرح های تحقیقاتی ، مقالات ارائه شده در سمینارها، تهیه نرم افزار های آموزشی، ابتکارات علمی، کارگاههای برگزار شده و….) از دانشکده ها
– نظارت بر حسن اجرای امور و هدایت علمی و عملی کمیته و واحدهای تابعه
– نظارت بر حسن اجرای مصوبات شورای پژوهشی دانشگاه و کمیته
– پیگیری امور مربوط به ارتباط کمیته با نهادهای داخل و خارج دانشگاه
– سیاستگذاری سالیانه کمیته در چهارچوب سیاستهای وزارت متبوع و دانشگاه