سرپرست کمیته

خانم دکتر ویدا قاسمی

سرپرست کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده علوم پزشکی اسدآباد

رتبه علمی : استادیار

مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی بهداشت باروری

ایمیل : mailto:vidaghasemi89@gmail.com

تلفن : 08133132015