حوزه فعالیت ها

۱- پذیرش و تصویب طرح های تحقیقاتی دانشجویی و پرداخت هزینه جهت انجام طرح های تحقیقات دانشجویی


۲- برگزاری کارگاههای آموزشی مرتبط با پژوهشی از قبیل کارگاههای روش تحقیق، آموزش کامپیوتر


 (Word ،Power Point، Excel)، کارگاه مقاله نویسی فارسی و انگلیسی، کارگاه Reference Maneger، کارگاه جستجوی اطلاعات در اینترنت


  ۳- برگزاری همایشهای داخلی و منطقه ای کمیته تحقیقات دانشجویی


 ۴- اعزام دانشجویان فعال به همایش های علمی داخل کشور ( اعم از دانشجویی و سراسری)


 ۵- اعلام برگزاری کنگره ها وسمینارهای دانشجوئی به دانشکده ها


 ۶- همکاری با دانشجویانی که در کنگره ها و سمینارها مقاله ارائه می دهند (از لحاظ پرداخت هزینه رفت و برگشت و هزینه ثبت نام با ارائه مدارک مورد نیاز )


 ۷- برگزاری جلسات دانشجویی با حضور معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه و سرپرست کمیته تحقیقات دانشجویی و نمایندگان دانشکده ها جهت رفع مشکلات موجود در دانشکده ها


 ۸- اصلاح آئین نامه های پژوهشی دانشجویی