اهداف کمیته

  • اهداف کلی:

۱-زمینه سازی برای بهره گیری از خالقیت و طرح ها و ایده های نوآورانه آموزشی دانشجویان
۲-بسترسازی تعامل و تبادل تجارب و فعالیت های دانشجویی در حیطه علوم پزشکی
۳- وارد کردن دانشجو به بحث آموزش در دانشگاه

  • اهداف جزئی:

– هدفمند سازی آموزش پزشکی با استفاده از روش های نوین و فنآوری های روز
– آموزش و آگاه سازی دانشجویان در حیطه های مختلف آموزشی، رفاهی، پژوهشی
– ایجاد ارتباط در برابر مسائل آموزشی در بین دانشجویان و اساتید
– ایجاد زمینه مناسب برای تجلی استعدادهای علمی و عملی دانشجویان
– شناسایی دانشجویان نخبه و ممتاز در زمینه های مختلف و بهره گیری آنان در ارتقای فضای علمی دانشگاه
-ایجاد بسترهای علمی-فرهنگی و رقابتی در جهت ارتقای سطح علمی دانشجویان از طریق تشکیل سمینارها،
کارگاهها و اردوهای علمی-آموزشی

  • هدف کاربردی:

– ارتقای سطح علمی دانشجویان جهت تربیت نیروی ماهر و متخصص آموزشی-درمانی مورد نیاز جامعه

  • شرایط عضویت دانشجویان

– احراز معدل کل ۱۴ به باال تا نیمسال تحصیلی قبل از درخواست عضویت
– عالقه مندی به فعالیت های توسعه آموزشی همراه با حداقل یکی از موارد ذکر شده زیر:
– سابقه همکاری با مراکز مطالعات یا دفاتر توسعه آموزش
– همکاری در طرح های پژوهش در آموزش
– داشتن ایده های نو برای ارتقا آموزش
– تایید مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه و یا مسئول دفتر توسعه آموزش دانشکده
– عدم سوء رفتار حرفه ای به تایید معاونت آموزشی دانشگاه