آدرس علمی صحیح دانشکده علوم پزشکی اسدآباد در مقالات علمی

دانشجویان گرامی در هنگام چاپ مقاله خود از آدرس علمی (افیلیشن) صحیح کمیته تحقیقات دانشجویی که در زیر آمده در مقاله خود استفاده کنید. توجه داشته باشید که تایپ اشتباه یک حرف یا کلمه و یا حتی عدم رعایت فاصله ها منجر به نگرفتن امتیاز مقاله خود از دانشکده خواهد شد.

فارسی:

کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشکده علوم پزشکی اسدآباد، اسدآباد، ایران

انگلیسی:

Student Research Committee, Asadabad School of Medical Sciences, Asadabad, Iran

توجه :

در صورت بروز مشکل در کپی شدن آدرس ار فایل ورد زیر استفاده کنید

Loading